×
www.000webhost.com
Gaurav Kr.Singh
(CAPTAIN)
Sourabh Kumar
(Vice Captain)
Indrajeet Kumar
(TEAM MANAGER)
Bikrant Amrit
(TECHNICAL HEAD)
Firoz Khan
(TECHNICAL HEAD)
Aman Gupta
(PR HEAD)
Himanshu Gupta
(Web Team)
G.Sai Bharath
(Web Team)
Aamir Hussain
(Web Team)
Shashikant Mehta
(Design)
Ranjan Upadhyay
(Design)
Ravikant Pandey
(Design)
Tony Abraham
(Design)
Kundan Prasad Shah
(Design)
Dayanand Kushwaha
(Steering)
Amit Kumar
(Steering)
Roshan Ramakrishnan
(Steering)
Saurav Kumar Jatawat
(Steering)
Ranjeet Kumar Modi
(Steering)
Nihal Dixit
(Suspension)
Abhishek Kumar Singh
(Suspension)
Sushil Kumar Rajwar
(Suspension)
Shyam Yadav
(Suspension)
Anshuman Kumar
(Brake)
Priyanshu Jaiswal
(Brake)
Ankesh Kumar
(Brake)
Akash Arnav
(Material)
Ayush Pratik
(Material)
Prashant Gaurav
(Material)
Pratyush Prakash
(Material)
Rahul Gupta
(Electrical Storage)
Shrishti Saha Shetu
(Electrical Storage)
Nandini Singh
(Electrical Storage)
Anmol Shivam Kaur
(Electrical Storage)
Karthik Raja
(Electrical Storage)
Motaheer Hasan
(Electrical Drive)
Rajesh Kumar
(Electrical Drive)
Abhijeet Kumar
(Electrical Drive)
Binadhar Sandil
(Electrical Drive)
Ketan Kanistha
(Electrical Drive)
Avantika Bharti
(Solar System)
Swati Priya
(Solar System)
Sukriti Raj
(Solar System)
Monu Kumar
(Solar System)