...
Gaurav Kr.Singh
CAPTAIN
...
Sourabh Kumar
Vice Captain
...
Indrajeet Kumar
TEAM MANAGER
...
Bikrant Amrit
TECHNICAL HEAD
...
Firoz Khan
TECHNICAL HEAD
...
Aman Gupta
PR HEAD
...
Himanshu Gupta
Web Team
...
G.Sai Bharath
Web Team
...
Aamir Hussain
Web Team
...
Shashikant Mehta
Design
...
Ranjan Upadhyay
Design
...
Ravikant Pandey
Design
...
Tony Abraham
Design
...
Kundan Prasad Shah
Design
...
Dayanand Kushwaha
Steering
...
Amit Kumar
Steering
...
Roshan Ramakrishnan
Steering
...
Saurav Kumar Jatawat
Steering
...
Ranjeet Kumar Modi
Steering
...
Nihal Dixit
Suspension
...
Abhishek Kumar Singh
Suspension
...
Sushil Kumar Rajwar
Suspension
...
Shyam Yadav
Suspension
...
Anshuman Kumar
Brake
...
Priyanshu Jaiswal
Brake
...
Ankesh Kumar
Brake
...
Akash Arnav
Material
...
Ayush Pratik
Material
...
Prashant Gaurav
Material
...
Pratyush Prakash
Material
...
Rahul Gupta
Electrical Storage
...
Shrishti Saha Shetu
Electrical Storage
...
Nandini Singh
Electrical Storage
...
Anmol Shivam Kaur
Electrical Storage
...
Karthik Raja
Electrical Storage
...
Motaheer Hasan
Electrical Drive
...
Rajesh Kumar
Electrical Drive
...
Abhijeet Kumar
Electrical Drive
...
Binadhar Sandil
Electrical Drive
...
Ketan Kanistha
Electrical Drive
...
Avantika Bharti
Solar System
...
Swati Priya
Solar System
...
Sukriti Raj
Solar System
...
Monu Kumar
Solar System